EdAssist Icons

.icon-appSuccess:

.icon-caret:

.icon-check:

.icon-circleClass:

.icon-circleComment:

.icon-circleContact:

.icon-circleDegree:

.icon-circleDocument:

.icon-circleEmail:

.icon-circleHistory:

.icon-circlePayment:

.icon-circlePhone:

.icon-circleProfile:

.icon-circleSchool:

.icon-circleSend:

.icon-circleTerms:

.icon-close:

.icon-date:

.icon-delete:

.icon-docComment:

.icon-docTerms:

.icon-docUpload:

.icon-dropdownMenuCaret:

.icon-dropdownNavCaret:

.icon-edit:

.icon-email:

.icon-emailSend:

.icon-error:

.icon-export:

.icon-homeActionNeeded:

.icon-homeDocuments:

.icon-homeHistory:

.icon-homeMessages:

.icon-homeNewApplication:

.icon-homeNewMessage:

.icon-homeYourTeam:

.icon-login:

.icon-logoEdAssist:

.icon-logout:

.icon-moreInfo:

.icon-navHistory:

.icon-navHome:

.icon-navLogout:

.icon-navNewApp:

.icon-navProfile:

.icon-navResources:

.icon-navSupport:

.icon-password:

.icon-search:

.icon-statusApproved:

.icon-statusCancelled:

.icon-statusComplete:

.icon-statusDenied:

.icon-statusReview:

.icon-statusUpload:

.icon-subNavComplete:

.icon-username: